Coöperatieve vereniging Common Center U.A.   -   Koekoeksbloemweg 20   -   1508BK Zaandam   -   Holland   -   Tel: +31(0)637581111   -   Email: i n f o @ c o m m o n c e n t e r . n l

B O T T O M - U P

De relatie tussen arbeidslonen in Afrika
en afzetmogelijkheden voor de NL-landbouwsector
is - op z'n best - zeer indirect

Hogere lonen in de landbouw leidt tot hogere productiekosten. Voedsel (in de steden) wordt dan duurder en de vraag naar hoogwaardige (geïmporteerde) producten neemt dan ook toe. Daar kan de NL-export landbouw van profiteren (IWL-2018).

Hoger loon landarbeiders in Afrika door einde armoede

Afrika heeft de snelst groeiende bevolking van de wereld. De armoede is groot en groeit evenredig mee. Om de armoede te stoppen is het nodig op grote schaal werkgelegenheid te creëren. Betaald en zinvol werk.

Werk dat bestaat uit het vervaardigen van producten en het leveren van diensten die van nut zijn en waar binnen de gemeenschap vraag naar is. Enkele voorbeelden: huisraad, kleding, voedsel, bouwmaterialen, transport, muskietennetten, ondersteunende diensten, etc.

De producten moeten eenvoudig te vervaardigen zijn en het maken snel aan te leren. Er zal een garantie zijn voor productafname en toelevering van materialen en grondstoffen.

De financiële afhandeling geschiedt met een circulaire betaaleenheid de "Common" (Community money) en een mobiel betaalsysteem of analoog via de Common Centers.

De Common heeft een vaste waarde die gebaseerd is op de gemiddelde dagproductie van een divers aantal productiewerkers die elk een verschillend product vervaardigen of dienst leveren. De Common is alleen bruikbaar binnen de gemeenschappen en kan niet ingewisseld worden voor andere valuta's.

Het voordeel van de Common is dat de waarde van de producten of diensten in alle gemeenschappen gelijk is en constant blijft. De Common is niet afhankelijk van de landelijke economie en ongevoelig voor valutaschommelingen. Koersmanipulatie is uitgesloten en niet beïnvloedbaar door een financiële crisis.

Een gedeelte van de producten wordt verkocht op de vrije markt en betaald met de gangbare valuta om gelden te verkrijgen voor materialen en grondstoffen. Er is in de opbrengst een toeslag verwerkt voor de aflossing van de investering inclusief 6% rente, daarna wordt deze toeslag gebruikt voor meer medische zorg en onderwijs.

Elke gemeenschap heeft een Common Center dat gezamenlijk zorg draagt voor de correcte uitvoering van de diverse activiteiten.

Om dit doel te verwezenlijken moeten er per dag 60.000 personen een kans krijgen om doormiddel van betaald werk een beter leven te krijgen. Dit is een grote opgave, maar het is mogelijk door het project op te delen.

Hier ligt een belangrijke rol voor het bedrijfsleven. Als deze bedrijven de handschoen opnemen, zal het project lukken. Deze bedrijven gaan (actie)groepen en personen faciliteren die zich bezighouden met het creëren van zinvol betaald werk voor veel mensen.

Als bijvoorbeeld 200 bedrijven ieder voor gemiddeld 44 actiegroepen zorgt (onder andere uit de reeds bestaande Ngo's) dan zijn er 8.800 actiegroepen die elk een Common Center per week met 48 werkers realiseert. Totaal geeft dit in 15 jaar (200 bedrijven x 44 actiegroepen x 48 werkers x 782 weken) aan 330.316.800 personen een inkomen. Hierdoor krijgen ruim 1 miljard mensen een beter leven en zicht op een betere toekomst.

Het doel van een actiegroep is om productieve (niet-landbouw gebonden) werkplekken te creëren, vooral voor jongeren van 14-29 jaar in de rurale gebieden. De actiegroepen kennen het gebied, hebben het vertrouwen van de bevolking en spreken de taal.

Door dat meer mensen een inkomen krijgen zal door het doorstroomeffect de bandwijdte van de middengroepen toenemen. Hier profiteert het bedrijfsleven van met meer omzet en winst, waardoor het bnp zal toenemen. Dit schept tevens werkgelegenheid voor de middengroepen en hogere belastingopbrengsten voor de staat.

Proefproject Malawi

Naast de bestaande kleinschalige landbouw, het creëren van niet-agrarisch gebonden werkgelegenheid, betaald werk voor iedereen die kan en wil werken.

50% van de te creëren werkzaamheden bestaan reeds, zoals water en hout halen, wassen, koken, oppassen, kinderen naar school brengen, landbouw, etc. In het project zullen dit betaalde werkzaamheden zijn.

De praktijk.

Als voorbeeld een dorpsgemeenschap met 200 inwoners. De enige bron van inkomsten is de opbrengst van kleinschalige landbouw voor eigen gebruik. Langdurige droogte en te veel aan regen zorgen vaak voor een misoogst. Het gevolg hiervan is dat deze mensen het tijdelijk zeer moeilijk krijgen.

Van de 200 inwoners zijn 152 kinderen en ouderen, 48 volwassenen willen en kunnen werken. Hiervan gaan 16 personen (productiewerkers) producten vervaardigen die verkocht zullen worden.

Deze werkers ontvangen hiervoor 48 Common per week. Hoewel er geen verbinding is met de bestaande valuta, zal het inkomen gelijk zijn aan 2 à 3 maal het minimumsalaris.

Naast de 16 productiewerkers zijn er 16 servicewerkers en 16 facilitaire werkers. De facilitaire werkers leveren betaalde diensten zoals hout halen en koken etc, de servicewerkers leveren betaalde diensten zoals kapper, naaister, bakker, etc.

Van de 48 Common die de productiewerkers verdienen zal ieder 16 Common besteden bij 16 facilitaire werkers en 16 Common besteden bij 16 servicewerkers.

De facilitaire werkers zullen ieder 16 Common besteden bij servicewerkers.

De servicewerkers zullen ieder 16 Common besteden bij 16 facilitaire werkers.

De servicewerkers zullen 15 Common besteden bij de overige 15 servicewerkers.

De facilitaire werkers zullen 15 Common besteden bij de overige 15 facilitaire werkers.

Uiteindelijk houdt iedere werker 16 Common per week over om te sparen of te besteden in de winkel van de Common Center. Dit inkomen is voldoende om de totale 200 inwoners in de dorpsgemeenschap te laten profiteren van een aanzienlijk beter leven.

De leefomstandigheden in dorpen zal hierdoor beter zijn dan in de krottenwijken aan de rand van steden. En voor wie het mogelijk is zal terugkeren naar zijn of haar dorp.

Door het succes zullen Ngo's, sociale instellingen, kerken en gemeenschappen hieraan mee willen werken, ook al omdat compassie en empathie vaak een essentieel onderdeel van bovengenoemde organisaties zijn. Niet meedoen betekent immers geen interesse te hebben in het welbevinden van de medemens.

   naar boven